Fai WordPress Plugins paʻanga totongi?

You are currently viewing Do WordPress Plugins Cost Money?
  • Post category:Wordpress
  • Reading time:4 mins read

Ko e WordPress ko ha fakavaʻe lahi ia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi he ʻInitaneti ʻo meimei 41% ʻo e kau fakaʻaongaʻi ʻoku nau langa hake ʻenau uepisaiti ʻi he WordPress. ʻOku taʻe totongi ʻeni, maʻuʻanga tokoni, pea ʻoku faingofua ʻaupito. Te ke lava ʻo fakahoko atu ʻoku fie maʻu ha founga lahi customization fili ʻo fakafou ʻi plugins.

WordPress plugins ʻoku tauʻataina ʻa e ngaahi fotunga fakangatangata. ʻOku nau totongi hoʻo paʻanga ke fakaʻaongaʻi kakato e ngaahi fotunga. ʻE lava ke tuʻo taha pe ʻa e totongi ʻo makatuʻunga ʻi he tokoni ʻoku ke aʻusia.

Ko plugins ko e konga ia ʻo ha WordPress kakaʻanga. WordPress ha polokalama fakakomipiuta taʻetotongi ʻoku ne fakaʻata koe ke ke faʻu ha ngaahi uepisaiti mo e blogs ʻoku ke fie. ʻE lava ke faingofua haʻo fakatonutonu, tanaki atu e laine ʻo e ngaahi kouti, toe koa, fakatau atu mo tufaki ʻi heʻene hoko ko ha polokalama fakakomipiuta taʻetotongi ʻi ha laiseni maʻa e kakai. ʻOku ʻuhinga ia ʻoku ʻikai ha fakangatangata ki hono fai ʻo e faʻahinga ngaue tokoni pehee. Ka neongo ia, ʻOku totongi ʻe he kau kasitomaa ha tokotaha faʻu fakamatala ki hono tanaki atu ha kouti pea fakaleleiʻi ʻa e customization ʻo ka fie maʻu.

WordPress plugins paʻanga totongi

Makehe mei he meʻa ni, WordPress plugins ko ha konga foki ia ʻo e ngaahi laine fakaʻeiʻofa, ʻOku hoko ia ko hano fakalahi pe ʻo e ngaahi fotunga. ʻOku ou fokotuʻu maʻu pe ke totongi ʻe heʻeku client ʻa e ngaahi fotunga maʻolunga ʻo e plugins ke fakaleleiʻi ʻaki e polokalama. ʻOku ʻikai ko ha tokotaha faʻu PHP fakaʻeiʻia, ʻOku ou toʻo maʻu pe ʻa e tokoni ʻa plugins.

Ko e taimi pe ʻoku ou langa hake ai ha uepisaiti maʻa ʻeku client, ʻOku ou fakakaukau maʻu pe ke langa hake ha uepisaiti fakapatonu kakato mo e tokoni taʻetotongi plugins. ʻOku ʻikai ke u teitei feinga ke fakalahi ʻenau fakamole. Taimi pē niʻihi, ʻOku hoko ia ʻi he taimi ʻoku fie maʻu ai ʻe ha niʻihi ʻo ʻeku kau kasitomaa ha ngaahi uepisaiti fakapalofesinale. ʻOku vivili ʻa e holi ko ʻeni ke u ʻalu ki ha ngaahi meʻa maʻolunga.

Ko e meʻa tatau pē, ʻi ha ngaahi mahina siʻi mei ai ne u fakatau mai ʻa e “Elementor Pro plugin“. Kuo maʻu ʻe he plugin ko ʻeni he taimi ni ha manakoa lahi. Ko e faingamalie ʻo e plugin ko ʻeni ke tanaki atu he taimi pe ko ia ʻa e ngaahi laine ʻo e kouti ʻi he ngataʻanga nounou. ʻI he plugin ko ʻeni, tanaki atu ʻa e tohoʻi mo e tuluta ʻoku ne fakaʻata au ke u fakatupulaki ʻi ha ngaahi ʻaho siʻi pe. Ko e “Elementor Pro” plugin fakamole kiate au 1000 tanaki atu mo e paʻanga he taʻu ʻoku toutou hoko.

Tauʻataina mo Freemium WordPress plugins

ʻOku hange ʻa Freemium plugins ko ha ʻaisikilimi ʻoku ifo. He ʻikai lava ke ke maʻu ʻa e ohuʻi hake ʻoku fie. Ka ʻe faingofua pe haʻo ʻilo ʻa e founga ʻoku ngaue ai ʻa e WordPress plugin, ʻe ʻaonga fēfē kapau te ke hoko atu ʻi heʻenau ngāué?

Kapau ko ha tokotaha kau kamata foʻou fakafoʻituitui koe, ʻOku ou toni fakatautaha ’ t ke ke ʻalu ki ha plugin maʻolunga ʻi he ʻuluaki siteisi. ʻOku totonu ke ke faʻu ha uepisaiti ʻoku ʻi ai ha ngaahi meʻa mahuʻinga kae ʻikai langa hake ki ha tuʻunga fakapalofesinale. ʻI hoʻo tupulaki ko ia mo hoʻo pisinisi fakatau ha plugin maʻolunga, ʻe hange ia ha foʻi keke.

Makehe mei he meʻa ni ʻoku ou fokotuʻu atu ke ʻoua naʻa ke download ʻa e plugins maʻolunga unethically. Hangē ko ʻeku lau kiate kimoutolu ʻanenaí, ʻOku fakatupulaki kinautolu ʻi he malumalu ʻo ha kakai fakalukufua licence. ʻOku ʻuhinga ia ʻe lava ke tanaki atu ʻe ha taha ha ngaahi laine ʻo e kouti ki ai, toe koa pea upload ia ʻi he ʻInitaneti labelling tauʻataina.

Ko e downside ʻo hono download ia taʻefakalao ko ʻenau maʻu ha konga ʻo e kouti ʻe faingofua pe hono muimuiʻi pea ʻe lava ke kei Kini faingofua pe hoʻo uepisaiti ʻi ha siteisi ʻamuiange. ʻOku ʻuhinga ʻa e kei Kini ki hono fakaʻilo ʻenau konga ʻo e kouti kuo tohi. ʻOku nau ʻiloʻi ha founga ke motuhia ai e kouti ko ia pea lava ke nau hu ki he uepisaiti. ʻOku hoko moʻoni ʻeni ko ha meʻa fakataʻeoli kiate koe. ʻOku mau fokotuʻu atu ke ke download plugins mei he WordPress tanakiʻanga.

Fakalūkufuá, WordPress plugins totongi hoʻo paʻanga, ʻOku lauiafe ha plugins ʻi he WordPress tanakiʻanga. ʻE faingofua pe haʻo maʻu ha taha pe lahi ange. Kapau ʻe totongi koe ʻe ha taha, ʻOku ʻikai ʻuhinga ia ’ t ʻoku ʻi ai ha tokotaha plugin ʻe taha ʻoku ne fai ia. Kae mahulu hake ai, plugins totongi fakamahina hoʻo paʻanga, fakataʻu tuʻo taha, pe ʻi ha tuʻunga ʻoku toutou hoko, ʻOku fakafalala ʻaupito ia ki hoʻo fie maʻu ʻa e anga hoʻo ʻalu mo ia.

Ko e meʻa ʻoku lau ʻe he niʻihi?

Owner of Prosperouswishes.com

Blogging Professional With 10+ Years of Experience. My Working Areas are WordPress, SEO, Make money Blogging, Affiliate marketing. I love to hear your queries. Do share your view in comments section.