ʻOku faingataʻa nai ke maʻu ha paʻanga ʻi he fakamaketi fengaueʻaki?

You are currently viewing Is It Hard to Make Money With Affiliate Marketing?

Ko e fakamaketi fengaueʻaki ʻoku fekauʻaki ia mo e fakamaketi ko ha koloa. ʻOku ke toʻo ʻa e koloa kimuʻa ʻi he haʻofanga, fakamatalaʻi e ngaahi fotunga- hono ʻaonga ʻo e koloa ko ia kiate kinautolu? Kapau ʻoku nau saiʻia ai, ʻoku nau fai ha fakatau pea nau foki mai ki he tuʻuaki, ʻOku ke maʻu ha tufakanga. Ko ha fakakaukau faingofua ʻeni ki he fakamaketi fengaueʻaki.

ʻOku ʻikai faingataʻa ka ko e founga faingofua taha ke maʻu ai ha paʻanga ʻi hono fakafehoanaki e ngaahi founga kehe ki hono faʻu ʻo e paʻanga hu mai. Te ke lava ʻo maʻu ha ngaue lahi ʻi ha kiʻi ngaue siʻisiʻi. Ko hono moʻoni, ʻOku totonu ke ke fakataumuʻa ki he haʻofanga totonu, kakai ʻoku nau fekumi pau ki he koloa ʻoku totonu ke nau fie maʻu.

ʻOku mahuʻinga taha ʻa e kakai totonu. ʻOku ʻi ai ha kakai ʻe niʻihi naʻa nau siviʻi e haʻofanga pea fakataumuʻa kinautolu ʻamui ange ke fakatupulekina e vave ʻo e ului. Ko hono siviʻi ʻo e kakai ko ha foneli ia naʻe faʻu ko ha foneli.

Ngaahi meʻa pau, Kuo pau ke ke tokanga ke faingofua hoʻo maʻu ha paʻanga. tuku ke aleaʻ#8217 ʻe he ngaahi s.

Fengaueʻaki mo e ngaahi kautaha foaki

Fakataha mo e haʻofanga totonu, he ʻikai lava ke ke fakafisingaʻi e mahuʻinga ʻo e peseti ʻo e tufakanga. ʻOku ʻikai ha veiveiua, Kuó u mamata ʻi ha ngaahi sīpinga ʻa ha kakai ʻe laungeau ʻoku nau fokotuʻu ʻo lahi ange ʻi he $2000 ki he māhina faingofua ʻi he affiliates ʻAmasoni.

Ka neongo ia, ʻOku ʻikai mahulu atu ʻa e ngaahi kautaha foaki kehe ʻi he kaunga ngaue ʻAmasoni. ʻOku ʻomi pe ʻe he ʻAmasoni 8 ke 10% tuʻutuʻuni lahi taha ka, ngaahi kulupu hange ko Clickbank mateuteu ke totongi 60% ʻo e tufakanga ʻo e koloa. Ko ia, ʻOku totonu ke ke fakapotopoto lolotonga hoʻo toʻo hake ʻa e faʻahinga koloa totonu mo e vave ʻo e tufakanga.

Targeting mahuʻinga Purchasers

Ko e meʻa ʻoku fai ʻe he kau kamata foʻou tokolahi- faʻu pe ʻa e uepisaiti fengaueʻaki mo e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai fakalotoʻi, ʻi heʻenau uepisaiti pea kamata fakatupulaki. ʻOku ʻikai mahino kiate kinautolu ’ a e mahuʻinga ʻo e purchasers totonu. ʻOku hanga ʻe he meʻa ni ʻo ʻai ke nau faingataʻa ke maʻu ha paʻanga ʻi he ʻInitanet.

Ko e targeting totonu ko e konga mahuʻinga taha ia ʻo e lavameʻa ʻi he fakamaketi fengaueʻaki. Kuó u mamata ʻi ha ngaahi meʻa lahi ʻi he taimi ʻoku foaki ai ʻe he kakaí ʻenau koloá ki he kakai ko ia ʻoku ʻikai ke nau fie ʻilo ki aí.

Hange ko ʻeni-ko e taimi ʻoku kumi ai ʻe ha taha ha sea pea ʻoku ke tuʻuaki ʻa e telefoni toʻotoʻo, ʻOku fakamole taimi ʻaupito ʻeni, ivi, ngaue malohi pea ʻoku ne fokotuʻu moʻoni koe pea faingataʻa ke maʻu ha paʻanga mei he fakamaketi fengaueʻaki.

Maʻu ha paʻanga mei he fakamaketi fengaueʻaki faingofua mo lavameʻa

ʻoku ou manatuʻi, ʻi heʻeku kamata fengaueʻaki mo e fakamaketi naʻa ku faʻu ha blog fakaʻofoʻofa ʻaupito. Naʻa mau ngaue fakataha ʻi hono faʻu ha meʻa lelei mo fakalotoʻi. Ne mau ʻalu ki ha fekumi fakaikiiki ʻo e ngaahi foʻi tefito ʻo e feʻauhi mei Semrush, pea mei he Google autocomplete. Meimei 40 + ngaahi fakamatala ki he hokohoko atu 2 Māhina ʻe 84.

Naʻa mau tokanga taha pe ki he ngaahi taketi. ʻOku ʻuhinga ia ki he taimi ʻoku faʻahinga ai ha taha “laptop lelei taha ʻi he 1000 tola ʻe”. ʻOku totonu ke nau ʻaʻahi ki heʻetau blog fakamatala naʻe ui ko “laptop lelei taha ʻi he 1000 tola ʻe”.

Ko e meʻa ʻoku tau fai ko e- ʻOku tau targeting ʻa e haʻofanga totonu. ʻOku ʻuhinga ia ʻoku fekumi ha taha ki ha “laptop lelei ʻi he 1000 paʻanga ʻe”, pea ʻoku tau tokoni kiate kinautolu ʻi he meʻa tatau. Ko ʻeni, ʻi he meʻa ni, ʻOku kei maʻolunga pe ʻa e lahi ʻo e ului ʻi he ngaahi ʻaho ni.

Kapau ʻe kole ʻe ha taha ha fakamatala fekauʻaki mo e laptop. ʻOku ʻikai ke mau fakatau atu pe fakaʻaliʻali ha meʻa kehe.

Ko e ha ʻoku faingataʻa ai?

ʻOku maʻu ʻe he kakai ʻa e tokoni mei he Facebook, Twitter, etc. ke fakaʻuli ki heʻenau uepisaiti mei he ngaahi maʻuʻanga tokoni kehekehe pea iku ʻo ʻikai ha tuʻuaki. Ko hono ʻuhingá ko e- Ko e ngaahi meʻalele ʻoku ke maʻu mei he mitia fakasosiale, ʻi ai, ʻOku ne ʻiloʻi ha taha ʻoku fekumi ki ha laptop pau mei ha kakai ʻe lauimiliona.

Ka ʻo kapau te tau talanoa fekauʻaki mo e fekumi ʻi he Google, ha taha ʻoku ne faʻahinga ha foʻi lea mahuʻinga pea maʻu e ngaahi ola ʻaki e mahuʻinga taha. Ko ia ʻoku ’ s ʻa e ʻuhinga ʻoku tuʻu maʻolunga ange ai ʻa e ului ʻi he taimi ʻoku targeting ai ʻi he ngaahi misini fekumi ʻi he mitia fakasosiale.

Ka neongo ia, he ʻikai lava ke ke fakafisingaʻi ha meʻa ʻe ua ʻe malava. Ko e taha ke fakataumuʻa ʻa e kakai totonu ki he ngaahi kulupu mitia fakasosiale. ʻOku ʻi ai haʻo fili ke kau ki he ngaahi kulupu mahuʻinga pea vahevahe hoʻo fakamatala mahuʻinga taha kiate kinautolu.

Ko e fili hono ua ke ʻalu ki he ngaahi tuʻuaki totongi. ʻOku fakaʻata koe ʻe he Facebook ke ke fakataumuʻa ha kulupu pau pea pehe ki ha kakai ʻoku nau saiʻia ai. Te ne fakahaaʻi hoʻo blog tuʻuaki ki he niʻihi pe ʻoku nau fie maʻu e komipiuta toʻotoʻo (ko ha sīpinga). Ka ko ha toe fakangatangata pe ʻeni ʻe taha, ʻOku tau Toni ’ t ʻiloʻi e taimi fakatau ʻo kinautolu. Tatau ai pe pe naʻa nau fakatau pe fie fakatau pe ʻoku nau fie maʻu pe ke maʻu ʻa e ʻilo ki he tekinolosia lolotonga.

Faʻufaʻu ʻo ha funnels

Ko ha founga ʻe taha ke faingofua ai e paʻanga ʻi he fakamaketi fengaueʻaki ʻaki hono faʻu lomiʻi ʻi he funnels. Lomiʻi ʻi he foneli ʻoku ne siviʻi e kakai ʻoku fekumi ki he koloa.

Ko e meʻa ʻoku nau fai ko ʻenau o ki he ngaahi tuʻuaki totongi pe ngaahi meʻalele ʻoku ʻikai ke nau fekauʻaki. ʻI he taimi ʻoku ʻaʻahi ai ha taha ki heʻenau uepisaiti, ʻOku nau fakaʻaliʻali ʻa e ngaahi fotunga kotoa ʻo e koloa ko ia pea kole ʻa e ngaahi tefitoʻi fakaikiiki kimuʻa pea toki hoko atu. Lolotonga e ngaue, ʻoku nau maʻu hoʻo ʻimeili, pea hoko atu ki he sitepu hono uá pea tolu leva. Hili hono fakakakato ʻo e sitepu hono uá, naʻa nau hiki ki he peesi fakaʻosi ʻo e totongí.

Maʻu ha paʻanga mei he fakamaketi fengaueʻaki faingofua mo lavameʻa

Ko e meʻa ʻoku hoko moʻoni ʻi heni ko, ʻoku nau fekumi ki he kakai ʻoku nau mahuʻingaʻia ai. Ko hono ʻai ke mahino ange, kapau 100 ʻaʻahi ʻa e kakai ki ha uepisaiti ke lau pe ʻa e fotunga ʻo e koloa, mei he toko teau, 30 ʻe fakafonu ʻe he kakai ʻa e ngaahi tefitoʻi fakaikiiki, fakahu ʻenau ʻimeili.

Mavahe mei he 30, ngata pe 5 ʻe hiki ʻa e kakai ki he peesi ʻo e totongi fakafoki. Mahalo pe ʻoku ʻikai ko ha fakatau taimi nounou pe. Ka kuo nau fakahaaʻi ʻenau mahuʻingaʻia ki he tokotaha ʻoku ʻaʻana e uepisaiti. ʻOku nau mahuʻingaʻia ʻi he koloa ko ia ka ʻoku ʻikai ke nau mateuteu ke totongi he momeniti ko ia.

Ko e taimi hoko mai, liʻaki kotoa e kakai ʻe toko teau, ko hoʻo kau fanongo totonu ko ha kakai pe ʻe toko nima. Kapau ʻoku ke maʻu ha tuʻutuʻuni lelei mei ha koloa pau. Te ke lava ʻo fakatokolahi ʻa e tuʻutuʻuni ko ia ʻaki ha 5. Kapau ʻoku lahi ange ho tufakanga ʻi he $100 fakatau atu, pea ʻe lava pē ke faingofua haʻo fakakaukau ki ai ko e ha hono faingofua ke maʻu ha paʻanga mei he fakamaketi fengaueʻaki.

Ngaahi Fakamatala Kehe ke Vakai

Ko e Meʻa ʻOku Laukonga ki ai e Niʻ?

Owner of Prosperouswishes.com

Blogging Professional With 10+ Years of Experience. My Working Areas are WordPress, SEO, Make money Blogging, Affiliate marketing. I love to hear your queries. Do share your view in comments section.